Address: No. 3658, JINGYUE Street, Changchun            Zip code: 130117              

Contact Number: (86)431-84565012 Fax: (86)431-84533598

Record No: Ji ICP 05002572